Pengikut laman ini

Tuesday, March 14, 2017

Perbandingan antara Tingkatan 6 dengan Kursus Diploma dan Matrikulasi

video

Pelajar lepasan SPM tentunya sedang membuat perancangan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkatkan yang lebih tinggi. Mereka mungkin sedang membuat pertimbangan untuk membuat pemilihan sama ada ke universiti, kursus asasi, matrikulasi, politeknik, tingkatan 6, dan sebagainya. Pelajar boleh membuat pilihan selepas membuat pertimbangan dan perbandingan daripada maklumat di bawah ataupun daripada sumber yang banyak daripada internet.

Aspek Perbandingan
Tingkatan 6
Diploma
Tempoh masa
1 tahun 6 bulan (3 penggal)
3 tahun (6 semester)
Kos
Yuran sekolah dan baucar buku/kad debit (percuma) RM250.00
Minimum RM15,000 (pinjaman PTPTN)
Peluang ke universiti
2.8 ke atas  biasanya diterima oleh UPU (3.8 – 4.0 ditawarkan tempat di 5 IPTA utama)
3.5 ke atas dan terpaksa bersaing dengan pelajar matrikulasi & STPM
Sistem pembelajaran
Peperiksaan STPM (90% akademik, 10% kokurikulum)/
Sistem penggal (purata)
Sistem semester (5 bulan 1 semester – markah ditambah dengan kerja kursus
Tempat
Sekolah/kolej T6
Politeknik, IPTA & IPTS
Peluang kerja
Boleh memohon pekerjaan selepas STPM/Gaji STPM
Boleh memohon pekerjaan selepas diploma
Kebaikan
Dapat masuk ke universiti untuk kursus ijazah dalam j/k masa yang singkat (1 tahun setengah)
Dapat masuk ke universiti untuk kursus ijazah selepas 3 tahun
Keburukan
Kena fokus/serius, kalau tidak buang masa sahaja
Kalau tidak serius dapat pointer rendah dan gagal ke universiti
Pembelajaran
Perlu  belajar dengan tekun dan serius – ada kerja kursus – individu/berkumpulan
Markah peperiksaan ditambah dengan kerja kursus, ada yang berkumpulan

Bil.
Tingkatan 6
Matrikulasi
1.
Tempoh pengajian 3 penggal
Tempoh pengajian 2 semester @ 4 semester
2.
Aliran Sains dan Sains Sosial
Aliran Sains Hayat, Sains Fizikal & Perakaunan
3.
Sijil diiktiraf untuk ke IPTA, IPTS & ke luar negara
Sijil diiktiraf oleh universiti yang berkenaan sahaja
4.
Kos lebih rendah berbanding dengan diploma/matrikulasi
Kos lebih tinggi (ada biasiswa)
5.
Berdekatan dengan keluarga
Berjauhan dengan keluarga
6.
Sijil diiktiraf oleh JPA
Sijil tidak diiktiraf oleh JPA
7.
Setaraf dengan A  Level
Tiada pengiktirafan
8.
Pusat  T6 di seluruh negara (Mod 1, Mod 2 & Mod 3)
Di Kolej Matrikulasi (KM) atau di kampus universiti

Buatlah pilihan yang terbaik. Keputusan di tangan anda.

Thursday, February 9, 2017

Latihan Soalan Morfologi Berdasarkan Soalan STPM P2 2016

1   Yang manakah pernyataan yang benar tentang morfologi?
            I     Bidang yang mengkaji pembentukan kata.
            II    Bidang yang mengkaji bunyi dan makna kata.
            III   Bidang yang mengkaji fonem, morfem, dan kata.
            IV   Bidang yang mengkaji bentuk struktur dan golongan kata.
A   I dan II
B   I dan IV
C   II dan III
D   III dan IV
·         Analisis soalan dan jawapan:
  Topik: Morfologi
·         Fokus soalan: Bidang morfologi
   
    Soalan meminta calon untuk memilih pernyataan yang benar tentang morfologi daripada pernyataan yang disenaraikan. Oleh itu, calon perlu mengetahui bidang kajian dalam morfologi dan membuat pilihan daripada pernyataan yang diberikan. Jawapannya B kerana pilihan I dan IV merupakan bidang kajian dalam morfologi berbanding dengan II dan III bukan bidang kajian dalam morfologi sahaja tetapi terdapat juga bidang fonologi dan semantik. 

2   Yang manakah padanan yang betul antara jenis penggandaan dengan contohnya?


Jenis penggandaan

Contoh

I
Berentak bebas

P
Remeh-temeh sedu-sedan

II
Berentak pengulangan vokal
Q
Suku-sakat, bolak-balik

III
Bersisipan
R
Cerai-berai, pekik-mekik

IV
Berentak pengulangan konsonan
S
Tali-temali, jari-jemariI
II
III
IV
A
P
Q
S
R
B
R
P
Q
S
C
P
R
S
Q
D
R
S
P
Q

Analisis soalan dan jawapan
·      Topik: Morfologi
·       Fokus soalan: Kata ganda – jenis penggandaan
     
     Soalan meminta calon untuk memilih padanan yang betul antara jenis penggandaan dengan contohnya. Oleh itu, calon perlu mengetahui jenis kata ganda dan memadankannya dengan contoh yang betul. Jawapannya C kerana contoh penggandaan berentak bebas ialah “remeh-temeh” dan “sedu-sedan”.  Contoh penggandaan berentak pengulangan vokal ialah “cerai-berai” dan “pekik-mekik”. Contoh penggandaan bersisipan ialah “tali-temali” dan “jari-jemari”. Contoh penggandaan berentak pengulangan konsonan ialah “suku-sakat” dan “bolak-balik”. 

     3   Yang manakah pasangan kata yang kedua-duanya kata majmuk?
            I    Bukit-bukau, berperibadi
            II   Berprasangka, berurus niaga
            III  Berbulan madu, berkecil hati
            IV  Bertanggungjawab, berpenat lelah
A   I dan II
B   I dan IV
C   II dan III
D   III dan IV

Analisis soalan dan jawapan:
·      Topik: Morfologi
·       Fokus soalan: Kata majmuk
  
    Soalan meminta calon untuk memilih pasangan kata yang kedua-duanya kata majmuk. Oleh itu, calon perlu mengetahui bentuk kata iaitu kata majmuk dengan contohnya. Jawapannya D kerana kedua-dua perkataan dalam III dan IV merupakan kata majmuk iaitu “berbulan madu” dan “berkecil hati” serta “bertanggungjawab” dan “berpenat lelah”. Jawapan I dan II salah kerana perkataan “berbukit-bukau” ialah kata ganda dan “berprasangka” ialah kata berimbuhan pra-.

Monday, January 30, 2017

Kajian Tindakan: Satu Perkongsian dengan guru-guru Kolej T6 PJ
Contoh Format Kertas Cadangan Kajian Tindakan

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

1.0 Nama Sekolah
2.0 Tajuk kajian

Peningkatan Penguasaan Topik Morfologi dan Sintaksis Pelajar Tingkatan 6AK7 Melalui Teknik SoFT

3.0 Nama Penyelidik

4.0 Refleksi
Kajian ini dijalankan selepas saya mendapati pelajar-pelajar agak sukar untuk mengingat rumus atau hukum tatabahasa (morfologi dan sintaksis) yang terdapat dalam Penggal 2. Ada pula pelajar yang tidak dapat mengemukakan contoh bagi sesuatu kata dalam topik mofologi dan contoh ayat dalam topik sintaksis. Selain itu, terdapat juga pelajar yang tidak dapat membezakan golongan kata dengan bentuk kata. Kebanyakan alasan yang diberikan oleh pelajar ialah mereka keliru  dan sukar untuk mengingati rumusnya.  
Pelajar kerap kali juga kurang keyakinan diri semasa pembentangan kumpulan dijalankan di dalam kelas. Sepatutnya mereka sudah dapat menguasai kemahiran tersebut kerana perkara ini sudah didedahkan semasa dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Setelah diteliti dan diperhatikan, pelajar-pelajar masih tidak dapat menguasai rumus tatabahasa dan teknik menjawab soalan dengan berkesan. Pelajar-pelajar seringkali mengatakan bahawa mereka sukar untuk menghuraikan atau menerangkan rumus dan contoh sesuatu aspek tatabahasa dalam topik-topik tersebut secara spontan dalam pembentangan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka kurang pendedahan tentang cara untuk menguasai rumus dan teknik menganalisis soalan objektif dan aneka pilihan. Selain itu, mereka tidak tahu untuk menggunakan teknik yang betul dan kurang diberikan peluang untuk bercakap atau memberian penerangan di hadapan rakan-rakan.
Oleh hal yang demikian, saya mengambil langkah yang proaktif dengan mencari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini disebabkan oleh para pelajar kerap kali menolak permintaan rakan dan guru apabila disuruh bercakap dan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. Selain itu, kajian ini dirasakan boleh membantu pelajar-pelajar untuk menguasai kemahiran lisan atau pengucapan awam di samping mendapat pendedahan tentang cara untuk menganalisis soalan tatabahasa dengan lebih berkesan. Selain itu, pelajar diharapkan dapat memberikan jawapan yang betul selepas menganalisis sesuatu soalan. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar-pelajar akan diberikan rawatan yang sesuai iaitu Teknik SoFT (Soal, Fikir, Terangkan)  yang dapat menarik perhatian pelajar dan membolehkan mereka menganalisis soalan dan memberikan jawapan yang betul dengan lebih mudah dan meyakinkan.
5.0 Fokus Kajian
Saya akan memfokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan topik morfologi dan sintaksis dalam Penggal 2. Di samping itu, semasa pembentangan kumpulan dijalankan, saya juga akan meminta pelajar-pelajar lain menegur atau memberikan komen terhadap kesalahan lain yang kerap kali dilakukan oleh rakan-rakan mereka dalam aspek kesalahan tatabahasa. Sekiranya kelemahan pelajar dalam kedua-dua aspek tersebut dapat diatasi, saya yakin bahawa keputusan peperiksaan Bahasa Melayu STPM Penggal 2 kolej ini akan dapat ditingkatkan dari segi kuantiti dan kualiti.
6.0 Objektif Kajian
Selepas kajian ini dijalankan, pelajar-pelajar diharap akan mencapai objektif yang berikut:

6.1. Objektif Am
Pelajar dapat menjawab soalan objektif dan struktur serta memaksimumkan markah dan gred Bahasa Melayu Kertas 2 STPM.
6.2. Objektif Khusus
  6.2.1 menguasai rumus atau hukum dalam topik morfologi dan sintaksis,
  6.2.2 menguasai teknik menjawab soalan objektif dan struktur dengan berkesan,
  6.2.3 meningkatkan kemahiran insaniah dalam memberikan penerangan, dan 
  6.2.4 menarik minat pelajar untuk belajar dalam suasana yang menyeronokkan
7.0 Kumpulan Sasaran
Kajian ini melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 6AK7 yang akan menduduki peperiksaan STPM Penggal 2 pada bulam Mei nanti. Responden kajian terdiri daripada 12 orang pelajar yang berbangsa Melayu dan seorang pelajar berbangsa India. Kajian ini dijalankan berdasarkan keputusan markah Ujian Pengesanan Penggal 2 yang kurang memberangsangkan. 13 orang pelajar itu terdiri daripada pelajar tingkatan 6AK7 yang berpencapaian sederhana dan rendah dalam ujian tersebut.
8.0 Tindakan yang Dicadangkan
8.1 Tinjauan Masalah
Sebelum langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini, tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat dengan tujuan untuk memahami masalah ini dengan lebih mendalam. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data melalui cara yang berikut:
8.1.1      Latihan topikal dan soalan tutorial mingguan.
8.1.2      Pemerhatian terhadap respons pelajar di dalam kelas. 
8.2 Langkah-langkah yang Dijalankan
8.2.1 Guru menggunakan kaedah kumpulan untuk pelajar berbincang bagi menganalisis soalan dan guru akan membimbing mereka semasa perbincangan dijalankan.
8.2.2 Guru meminta pelajar menggunakan teknik SoFT iaitu teknik berfikir secara logik/rasional semasa mereka menganalisis soalan atau menguasai rumus tatabahasa.
8.2.3 Guru menggunakan bahan bantu belajar yang menarik perhatian pelajar.
8.2.4 Pelajar diminta untuk memberikan penerangan selepas perbincangan dijalankan.
8.2.5 Pelajar-pelajar lain diminta untuk memberikan pandangan dan menegur kesalahan yang dilakukan oleh rakan semasa pembentangan kumpulan dijalankan.

9.0 Jadual Pelaksanaan
Bil.
Aktiviti
Tarikh
1.
Sesi penerangan dan penjelasan
Minggu ketiga Jan
2.
Membuat Tinjauan Awal/Ujian pra
Minggu keempat Jan
3.
Menyediakan proposal
Minggu pertama Februari
4.
Merancang tindakan
Minggu kedua Februari
5.
Melaksanakan tindakan/rawatan
Minggu ketiga Februari
6.
Melaksanakan tindakan/rawatan
Minggu keempat Februari
7.
Melaksanakan tindakan/rawatan
Minggu kelima Februari
8.
Melaksanakan tindakan/rawatan
Minggu pertama Mac
9.
Melaksanakan tindakan/rawatan
Minggu kedua Mac
10.
Melaksanakan tindakan/rawatan
Minggu ketiga Mac
11.
Melaksanakan tindakan/rawatan
Minggu keempat Mac
12.
Melaksanakan tindakan/rawatan
Minggu kelima Mac
13.
Melaksanakan tindakan/rawatan
Minggu pertama April
14.
Mengumpul data dan membuat analisis
Minggu kedua April
15.
Menulis Laporan
Minggu ketiga April

10.0 Perbelanjaan
11.0 Kesimpulan

Kajian ini penting untuk membantu dan membimbing pelajar dalam menguasai topik morfologi dan sintaksis serta penguasaan kemahiran menjawab soalan dengan teknik yang berkesan. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menyuburkan budaya menyelidik, membuat rujukan, perbincangan dengan rakan-rakan dan menyelesaikan masalah secara sistematik dan berkesan. Kajian ini juga akan dikongsi bersama dengan guru-guru Bahasa Melayu yang lain khususnya di kolej ini dan secara amnya guru-guru dari sekolah yang lain.